Otsi:
Kontaktandmed  ·  Uudised  ·  Sündmused  ·  Pildigaleriid  ·  Dokumendiregister  ·  Teabenõue  ·  Sisukord
ÜldinfoKülaliseleElukoha registreerimineAlev tunnustabValimisedJuhtiminePõhimäärusArengukavaEelarve ja majandusaasta aruanneHaridusKultuur ja sportVändra maratonNoorsootööNoortekeskusAjaluguKodukordPõhikiriProjektidPildidArhiivSotsiaaltööVändra TervishoiukeskusTervishoidKeskkond, jäätmedVesi ja kanalisatsioonTeed ja tänavadEhitus ja planeerimineMittetulundusühingudHankedBlanketidTeenuste hinnadVändra Teataja 2015Virtuaalne fotonäitusAvalik kordPolitseiinfoBussiliiklusPangabussSaunTehnoülevaatusVändra 500Dokumendiregister ametnikule
«2017, Detsember»
ETKNRLP
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Vändra 500
TRE Raadio Pärnu

Mittetulundusühingu Vändra Noored põhikiri

 

 

Mittetulundusühingu Vändra Noored põhikiri


 

I üldsätted


 

MTÜ “Vändra Noored”(edaspidi: ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

Mittetulundusühingu nimi on  Vändra Noored ning asukoht on Vana 70 Vändra alev 87701 Pärnumaa .

 

Ühingu eesmärgiks on:
a) koostöös Vändra alevivalitsusega rakendada tööle Vändra alevi noorte maja;
b) korraldada noorteüritusi (s.h koolitusi) ja osaleda alevi noorteürituste  korraldamisel;
c) noorte huvi tõstmine  vabatahtliku tegevuse vastu, noorte vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine, noorte kaasamine noorsootegevusse;
d) Vändra  noorte ja täiskasvanute huvitegevuse arendamisele kaasaaitamine.


 

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused


 

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitavatele nõuetele, soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.


 

2.2. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse ning tasub ühingu arvele sisseastumismaksu.


 

2.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 1 kuu jooksul. Kui isikud ühingu liikmeks ei võeta, tagastatakse talle sisseastumismaks.


 

2.4. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.


 

2.5. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
a) kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;
b) on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;
c) ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;
d) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel.


 

2.6. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.


 

2.7. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.


 

III Liikmete õigused ja kohustused


 

3.1. Ühingu liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:
a) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
b) olla valitud ühingu organite liikmeks;
c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
d) kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

 

3.2. Ühingu liige on kohustatud;
a) järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid;
b) osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi;
c) tasuma üldkoosolek poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel).

 

3.3. Sisseastumismaksule ja liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega, mille poolt hääletasid vähemalt 4/5 ühingu liikmetest.

 

IV üldkoosolek


4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.


4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärgi muutmine;
c) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
e) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallas asjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.


4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a) majandusaasta aruande kinnitamiseks;
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemal 1/10 ühingu liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon;
c) muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.


4.4. Üldkoosoleku kokku kutsumisest teatatakse igale liikmele vähemalt 14 päeva ette.


4.5. Üldkoosolek on otsusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole ühingu liikmetest.


4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võtud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.


4.7. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja eesmärgi muutmiseks 9/10 ühingu liikmete nõusolek.


V Juhatus


5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt 3 liiget.

5.2. Juhatuse iga liige esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

5.3. Juhatus on otsusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastu võtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus.


5.4. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:
a) ühingu igapäevategevuse korraldamine;
b) ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
c) ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
d) majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
e) ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

 

VI ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine


6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
6.2. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Ühingu likvideerimisel antakse allesjäänud vara üle samu eesmärge järgivale mittetulundusühendusele.
 
Mittetulundusühingu põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga
Vändras, 17.11.2011.