Otsi:
Kontaktandmed  ·  Uudised  ·  Sündmused  ·  Pildigaleriid  ·  Dokumendiregister  ·  Teabenõue  ·  Sisukord
ÜldinfoKülaliseleElukoha registreerimineAlev tunnustabValimisedJuhtiminePõhimäärusArengukavaEelarve ja majandusaasta aruanneHaridusKultuur ja sportVändra maratonNoorsootööSotsiaaltööVändra TervishoiukeskusTervishoidKeskkond, jäätmedVesi ja kanalisatsioonTeed ja tänavadEhitus ja planeerimineVändra alevi üldplaneeringDetailplaneeringudKonkurss Värvid VändrasseEhitusalased blanketidMittetulundusühingudHankedBlanketidTeenuste hinnadVändra Teataja 2015Virtuaalne fotonäitusAvalik kordPolitseiinfoBussiliiklusPangabussSaunTehnoülevaatusVändra 500Dokumendiregister ametnikule
«2017, Oktoober»
ETKNRLP
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Vändra 500
TRE Raadio Pärnu

Vihtra tee 1a detailplaneeringu algatamine

29. mai 2013

Vändra Alevivalitsuse 17.05.2013 korraldusega nr 48 on algatatud Vihtra tee 1a detailplaneering. Detailplaneeringuala suurus on 12759 m2 ja selle koosseisu kuuluvad järgmised katastriüksused:


 Vihtra tee 1a   93101:003:0144 (registrikood 997706)  5382 m2
 Raudtee tn 1    93101:003:0032 (registrikood 2374806) 5175 m2
 Raudtee tn 1a   93101:003:0168 (registrikood 4128806) 2202 m2

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksuste liitmine üheks üksuseks, maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Planeeringualale kavandatakse juurdeehitust olemasolevale tootmishoonele.

Vaata detailplaneeringu dokumente siit

Vändra alevi reoveepuhasti detailplaneering

Vändra Hoolekandeküla detailplaneering

Vändra Alevivolikogu 16.12.2010 otsusega nr 22 kehtestati Vändra alevis Vihtra tee 6 asuva Vändra Hoolekandeküla detailplaneering.  

Teade

Seletuskiri

Situatsiooniskeem (asendiplaan)

Tugiplaan

Põhijoonis

Illustreeriv joonis

Tehnovõrgud

Kehtestati Hallika maaüksuse detailplaneering

26. aprill 2012

Vändra Alevivalitsuse 16.04.2012 korraldusega nr 35 kehtestati Vändra alevis Hallika maaüksuse (katastriüksus 93101:001:0083) detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Hallika maaüksusele väikeelamu ehitamiseks vajaliku krundi kavandamine ja krundi sihtotstarbe ning ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude- ja rajatiste asukohtade määramine, peamiste keskkonnatingimuste seadmine.

Planeeringus eraldatakse Hallika maaüksusest üks elamumaa ja üks  liiklusmaa kinnistu.

Planeeringuga ei tehta ettepanekut kehtiva Vändra alevi üldplaneeringu muutmiseks.

Detailplaneering. Hallika maaüksus

Detailplaneeringu algatamine - Pärnu-Paide mnt 26 ja Pärnu-Paide mnt 30

25. oktoober 2010

Vändra Alevivolikogu 21.10.2010 otsusega nr 14 algatati detailplaneering ligikaudu 1,6 ha suurusel maa-alal, mis hõlmab  Pärnu-Paide mnt 26 ja Pärnu-Paide mnt 30 maa-ala ning Pärnu-Paide mnt 26 ja Nurme tänava vahele jäävaid jätkuvalt riigi omandis olevaid maid ning Pärnu-Paide maantee Rahu tänava ja Pargi tänava vahelise ala.
Planeeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksuste piiride, ehitusõiguse ja maa sihtotstarbe määramine
Planeeringuga muudetakse Pärnu-Paide mnt 26 ja Pärnu-Paide mnt 30 kinnistute piire ja planeeritakse Pärnu-Paide mnt 26 kinnistule kauplusehoone ehitust.


Detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Lähteülesanne

Asendiplaan

Pärnu-Paide mnt 26 ja 30 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

22. veebruar 2011

Vändra Alevivalitsus teatab

07.03.2011-14.03.2011.a
toimub Pärnu-Paide mnt 26 ja 30
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek.

Planeeringu eesmärk on
• määrata Pärnu-Paide mnt 26 kinnistul kauplusehoone ja parkla mahud
  ning ruumiline paigutus ja sidumine tehnovõrkudega
• Pärnu-Paide mnt 30 krundile alajaama planeerimine ja teenindusmaa määramine
• liiklustingimuste määramine

Eskiislahendusega on võimalik tutvuda Vändra raamatukogus (Pilve tn 2)
tööpäevadel kell 10.00-18.00 ja Vändra alevi kodulehel (www.vandra.ee).
Kirjalikud märkused ja ettepanekud esitada Vändra Alevivalitsusele kirjalikult
(Pärnu-Paide mnt 2, Vändra 87701 või e-postiga: alev@vandra.ee) hiljemalt 14.03.2011.

Eskiislahenduse avalik arutelu toimub Vändra Alevivalitsuses 15.03.2011 kell 15.00

 

Seletuskiri

Haljastus ja heakord

Liiklusskeem

Kõrgepingekaabli paiknemise skeem

Kruntimise hoonestamise paiknemise skeem

Vändra Alevivolikogu võttis vastu Pärnu-Paide mnt 26 ja 30 detailplaneeringu projekti

05. juuli 2011

Vändra Alevivolikogu  30.06.2011 otsusega nr 18 on vastu võetud Pärnu-Paide mnt 26 ja 30 detailplaneeringu projekt. Vastavalt otsusele toimub planeeringu avalik väljapanek 18. juulist 18.augustini 2011 Vändra raamatukogus (Pilve tn 2, Vändra) selle lahtioleku aegadel ja alevi veebilehel www.vandra.ee. Sel ajavahemikul on võimalik Vändra Alevivalitsusele (Pärnu-Paide mnt. 2 Vändra 87701; või alev@vandra.ee) esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid nimetatud detailplaneeringu kohta. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 24. augustil 2011 kell 15.00  Vändra Alevivalitsuses.

Planeeringuala asub Vändra alevis 1,6 ha suurusel maa-alal, mis hõlmab Pärnu-Paide mnt 26 (93101:001:0222) ja Pärnu-Paide mnt 30 (93101:001:0225) maa-ala ning Pärnu-Paide mnt 26 ja Nurme tänava vahele jäävaid jätkuvalt riigi omandis olevaid maid ning Pärnu-Paide maantee Rahu tänava ja Pargi tänava vahelise ala.
Detailplaneeringu eesmärkideks on planeeringualale 1 korruselise kuni 7,5 m kõrguse kauplusehoone ehitamine, selleks vajaliku krundi kavandamine, ehitusõiguse ja sihtotstarbe määramine, tehnovõrkude ja- rajatiste asukohtade määramine, haljastuse põhimõtete kavandamine, liiklustingimuste määramine.

Pärnu-Paide mnt 26 ja 30 detailplaneeringust

14. september 2011

Vändra Alevivalitsus annab teada, et 18. juulist kuni 18. augustini toimus Pärnu-Paide mnt 26 ja 30 detailplaneeringu avalik väljapanek, millele 24. augustil järgnes detailplaneeringu avalik arutelu. Avalikustamise  käigus laekus 1 vastuväide planeeringulahenduse kohta. Vastuväites ei nõustutud planeeritava kauplusehoone juurde kavandatava parkla suurusega, tehti ettepanekud muuta kavandatava kauplusehoone välisviimistlust ja täpsustada hoone tehno- ja ventilatsiooniseadmete asukohta, tehti ettepanekuid haljastuse osas. Tehtud ettepanekutega on arvestatud ja planeeringulahendust täpsustatud.

Kehtestati Pärnu-Paide mnt 26 ja 30 detailplaneering

25. oktoober 2011

Vändra Alevivolikogu 20.10.2011 otsusega nr 24 kehtestati Pärnu-Paide mnt 26 ja 30 detailplaneering. Detailplaneeringu alusel ehitatakse Pärnu-Paide mnt 26 kinnistule kauplusehoone.

Kehtestatud detailplaneeringus on võrreldes varasema lahendusega tehtud rida muudatusi:
muudetud on kavandatava kauplusehoone asukohta, sellega seoses vähenes parkla suurus ja suurenes haljastuse osa. Muudetud on liikluskorraldust- ainsaks juurdepääsuks on mahasõit Pärnu-Paide maanteelt.
Kehtestatud detailplaneeringuga  saab tutvuda Vändra alevi kodulehel www.vandra.ee

 

Pärnu-Paide mnt 26 ja 30 detailplaneering

Pilve tn 2 detailplaneeringu algatamine

Vändra Alevivolikogu 15.11. 2007.  otsusega  nr 32 algatati Vändra alevi raamatukogu detailplaneering  Pilve tn 2  asuval 1.1 ha suurusel maa-alal. Planeeringu eesmärgiks on määrata katastriüksuse piirid, maakasutuse sihtotstarve ja ehitusõigus.

Pilve tn 2 Vändra Raamatukogu detailplaneeringu avalik väljapanek

Vändra Alevivolikogu 20.02.2008. otsusega nr 1  vastu võetud Pilve tn 2 Vändra Raamatukogu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.03  kuni 17.03.2008 Vändra Alevivalitsuses.

Planeeringu eesmärgiks on raamatukogu maa-ala piiride, maakasutuse, ehitusõiguse määramine

Planeeringuga saab tutvuda ja kirjalikke ettepanekuid teha 03.03 kuni 17.03. 2008 tööpäevadel kl  9-13 ja 14-16.

Avalik arutelu toimub 31.03.2008 kell 15.00 Vändra Alevivalitsuses

 

Pilve tn 2 detailplaneeringu avalik väljapanek

Vändra Alevivalitsus teatab, et Pilve tn 2 Vändra raamatukogu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03. juunist. kuni 17. juunini.2008 Vändra Alevivalitsuses. Detailplaneeringuga saab tutvuda ja kirjalikke ettepanekuid teha Vändra Alevivalitsuses 03. juunist. kuni 17. juunini 2008 tööpäevadel kl 9-13 ja 14-16. 

 

Avalik arutelu toimub 19.juunil 2008 kell 15.00 Vändra Alevivalitsuses.

Detailplaneeringuga määratakse kavandatava raamatukogu  katastriüksuse piirid, maakasutuse sihtotstarve ja ehitusõigus.

Pilve tn 2 Vändra Raamatukogu detailplaneering

Pilve tn 2 Vändra raamatukogu detailplaneeringu kehtestamine

Uus tn 22 maa-ala detailplaneeringu algatamine

07. juuni 2007

Vändra Alevivalitsuse 06.06.2007 korraldusega nr 69 on algatatud Vändra alevis Uus tn 22 maa-ala detailplaneering. Planeeringuala suurus 2202 m2, sihtotstarve: elamumaamaa. Planeeringu eesmärgiks kinnistu jagamine, kruntide hoonestusala ja ehitusõiguse määrmane

Uus tn 22 detailplaneeringu avalik väljapanek

Vändra Alevivalitsuse 06.05.2008. korraldusega nr 59 vastu võetud kinnistu Uus tn 22 detail-planeeringu avalik väljapanek toimub 28.05. kuni 11.06.2008 Vändra Alevivalitsuses.
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine, kruntide hoonestusala ja ehitusõiguse määramine.
Planeeringuga saab tutvuda ja kirjalikke ettepanekuid teha 28.05. kuni 11.06.2008 tööpäevadel kl  9-13 ja 14-16.
Avalik arutelu toimub 16.06.2008 kell 15.00 Vändra Alevivalitsuses.

Kehtestati kinnistu Uus tn 22 detailplaneering

Vändra Alevivalitsuse 19.06.2008 korraldusega nr 84 kehtestati kinnistu Uus tn 22 detailplaneering.

Vana tn 31C detailplaneering

Vana tn 31c detailplaneeringu avalik väljapanek

Vändra Alevivolikogu 19.06.2008. otsusega nr 9 vastu võetud Vana  tn 31c detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.07.2008 kuni 28.07.2008 Vändra Alevivalitsuses.
Planeeringu eesmärgiks on laste mänguväljaku rajamiseks katastriüksuse piiride, maakasutuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Planeeringuga saab tutvuda ja sellele kirjalikke ettepanekuid teha 14.07.2008 kuni 28.07.2008 tööpäevadel kl  9-13 ja 14-16. 
Avalik arutelu toimub 04.08.2008 kell 15.00 Vändra Alevivalitsuses.

Vana tn 31c detailplaneeringu kehtestamine

27. august 2008

Vändra Alevivolikogu 21.08.2008.a otsusega nr 16 kehtestati Vändra alevis Vana tn 31c detailplaneering.

Detailplaneeringu algatamine (Vana tn 53)

23. november 2015

Vändra Alevivolikogu 19.11.2015 otsusega algatati TPA Invest taotluse alusel Vändra alevis Vana tn 53 kinnistu (katastritunnus 93101:003:0024) detailplaneering ja kinnitati selle lähteseisukohad. Taotleja soov on olemasoleva haiglahoone renoveerimine ja kaasajastamine ning uue  hoone püstitamine sotsiaal-hoolekandeteenuse osutamiseks.


Planeeringuala suurus 5195 m². Detailplaneeringu ülesandeks on selgitada välja sobivaim ehitusala, määrata ehitusõigus, arhitektuursed ja ehituslikud tingimused vana haigla renoveerimiseks ja uue hoone püstitamiseks ja selle juurde kuuluva taristu, sealhulgas parkla, teede, tehnovõrkude ning haljastuse rajamiseks.


Kuna kavandatav tegevus ei too kaasa olulist keskkonnamõju, siis keskkonnamõju strateegilist    hindamist ei algatata.


Algatatud detailplaneeringuga ei muudeta üldplaneeringut.